05.08.20

Power X-Change: Всі інстру­мен­ти пра­ц­ю­ють на од­но­му аку­му­ля­торі

Power X-Change це но­ва си­сте­ма аку­му­ля­тор­них інстру­ментів від Einhell. Во­на ро­з­роб­ле­на для ба­га­то­функіональ­ності інстру­ментів і взаємо­замінності аку­му­ля­торів, і во­на доз­во­ляє вам за­о­ща­джи­ти гроші. Тож що во­но та­ке? З цією пе­ре­до­вою тех­но­логією, ви мо­же­те ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти 18В аку­му­ля­то­ри, які до­сутпні в п'яти різних ємно­стях, з більш ніж 20 різни­ми інстру­мен­та­ми.

Ці аку­му­тя­ло­ри є ви­со­ко­тех­но­логічни­ми і ма­ють ве­ли­ку ємність. Ви та­кож мо­же­те при­дба­ти тільки Solo інстру­мент, який по­став­ляється без аку­му­ля­то­ра і за­ряд­но­го при­строю. Вам не тре­ба ку­пу­ва­ти но­вий аку­му­ля­тор і за­ряд­ний пристрій ко­жен раз, ко­ли ви куп­ляєте інстру­мент. Ви за­о­ща­д­жуєте гроші і за­хи­щаєте нав­ко­лишнє се­ре­до­ви­ще.

Більшість лю­дей ма­ють ша­фу, за­пов­не­ну різни­ми за­ряд­ни­ми при­стро­я­ми для мобільних те­ле­фонів, шу­ру­по­вертів, план­шетів, но­ут­буків і т.п. Це безум­ство - так ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­сур­си пла­не­ти, і ко­ли так ба­га­то за­ряд­них при­ст­роїв, ча­сто ду­же важ­но знай­ти вільну ро­зет­ку. В за­леж­ності від за­в­дан­ня, ми мо­же­те комбіну­ва­ти ви­ко­ри­стан­ня аку­му­ля­торів з ємністю від 1.5 Аг до 5.2 Аг.

Пе­ре­ва­ги аку­му­ля­тор­ної тех­но­логії оче­видні. Ко­ли ви по­чи­наєте ко­ри­сту­ва­тись цією тех­но­логією, ви ди­вуєтесь, як ви вза­галі пра­ц­ю­ва­ли інстру­мен­та­ми з ка­бе­лем жив­лен­ня. Для ви­со­ко­по­туж­них при­ст­роїв, та­ких як аку­му­ля­торні га­зо­но­кос­ар­ки, ви мо­же­те ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти два аку­му­ля­то­ри од­но­час­но, щоб от­ри­ма­ти на­пру­гу 36В.